Oddělení sboru

Oddělení

Pueráček

V oddělení Pueráček zpívají chlapci předškoláci (3 – 6 let). Ve škole je výuka realizována v hodinách přípravné hudebně pohybové výchovy.  Chlapci jsou vedeni k elementárním návykům a dovednostem, které jsou důležité pro jejich další umělecký vývoj. Pueráčci mají již svoje první vystoupení, absolvují pěvecká soustředění a užívají si her, soutěží i výletů. Pueráček se schází vždy v úterý. Sbormistryní je Mgr. Hana Musílková, která zároveň pracuje jako zástupkyně ředitele školy. Na klavír doprovází slečna učitelka Petra Davidová, absolventka Konzervatoře Pardubice a studentka IV. ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Pueri primi

V Pueri primi zpívají chlapci 1. ročníku. Zdokonalují se v hlasové výchově a učí se hudební teorii i základům hry na zobcovou flétnu, která jim pomáhá ke správnému dýchání. Důležitým prvkem jsou veřejná vystoupení a první koncertní zájezdy po České republice. Během roku jsou pro chlapce připraveny i velmi oblíbené projektové dny na různá témata. Pueri primi zkouší vždy ve středu. Sbormistryní je Mgr. Marcela Říčanová, zkušenou klavíristkou paní Miriam Puklová.

gala léto 37

Pueri novi

Pueri novi jsou třetím přípravným oddělením. Zpívají v něm chlapci 2. ročníku.  Navazují na dovednosti z předcházejících ročníků a prohlubují své technické a výrazové schopnosti. Oddělení se věnuje také koncertní činnosti, chlapci absolvují zajímavá pěvecká soustředění po České republice. Pueri novi mají své zkoušky vždy ve čtvrtek. Sbormistryní tohoto oddělení  je Mgr. Hana Roubalová, na klavír doprovází, stejně jako Pueri primi, paní Miriam Puklová.

  letní gala 16 pueri novi 8 pro web

Pueri scholari

V oddělení Pueri scholari zpívají chlapci 3. a 4. ročníku. Připravují již náročnější repertoár a připravují se na přestup do hlavní koncertní složky. Věnují se také hudební teorii, prohlubují své technické a výrazové schopnosti. Vystupují po České republice i na krátkých výjezdech v zahraničí (např. Litva, Polsko, Chorvatsko). Ti nejlepší pak již spolupracují s významnými osobnostmi hudebního života. Sbormistrem Pueri scholari je sbormistr hlavního sboru Jan Jiráček, DiS., na klavír doprovází absolvent Konzervatoře Pardubice Bc. Martin Pecháček.

 Koncertní skupiny

Škola má dvě koncertní skupiny. Obě tělesa pravidelně vystupují na koncertech a koncertních turné po České republice i v zahraničí, natáčí CD a vystupují v rozhlase a televizi. Výuka vede žáky k volbě adekvátních výrazových prostředků pro interpretaci i obtížných skladeb různých stylů a žánrů. Chlapci intonují svůj part ve vícehlase, orientují se ve struktuře sborové partitury a dějinách hudby. Nedávno absolvovala koncertní skupina velmi úspěšné měsíční tuné po Číně, kdy vystoupila v nejprestižnějších sálech – Národním divadle v Pekingu, Oriental Art Center Shanghai, Guangzhou Opera House. Sbor v roce 2019 absolvoval unikátní turné po USA, koncertoval v New Yorku a Washingtonu, jako první české těleso na ministerstvu zahraničí Spojených států amerických a ve slavné St Patrick Cathedral v New Yorku. V následujícím období se Boni pueri chystají do Rakouska, Japonska, Jižní Koreje, Izraele a USA. Koncertní sestavy vede ředitel BONI PUERI – ZUŠ PhDr. Pavel Horák, Ph.D. a hostující sbormistr a renomovaný dirigent MgA. Marek Štilec. Hlasovým poradcem a sbormistrem v dělených zkouškách působí absolvent Konzervatoře Pardubice a zkušený sbormistr pan Jan Jiráček, DiS.

výřez promoBoni pueri promo - Královský palác PH - úprava shanghai den poslední 27foto-pro-tisk-national-center-the-for-performig-arts-peking-2-maly foto-pro-tisk-national-center-the-for-performig-arts-peking-4-maly

Informace o činnosti koncertních skupin Boni pueri naleznete na www.bonipueri.cz

© 1998-2021Český chlapecký sbor BONI PUERI